torsdag 1. juli 2010

Om å dolke sine egne i ryggen

I januar 2010 fikk en av ildsjelene i hundekjørermiljøet i Øst-Finnmark, Krister Høk, besøk av NRK-Nordnytt. De lagde et innslag fra hundegården hjemme hos Krister i Masjokdalen, hvor han uttaler seg om den nye motorferdselloven generelt, og sier sin mening om vanskelighetene med å få dispensasjon til å kjøre opp løypetraseer i Tana kommune.
Journalisten valgte å fokusere på de kritiske kommentarene Krister kommer med, og gjør som journalister flest en sak ut av enkelte spissformuleringer i intervjuet.

Krister Høk har vært løypeansvarlig for Tanaløpet, Bergebyløpet og den delen av Finnmarksløpet som går gjennom Tana de siste årene. Han ga i intervjuet uttrykk for frustrasjon over dispensasjonsutvalget i Tana kommune som gjentatte ganger har stukket kjepper i hjula for hundekjørersporten ved tildeling av dispensasjon for løypekjøring.

Varanger Trekkhundklubb fikk i desember 2009 avslag på sin søknad om dispensasjon til å kjøre opp en løpstrasee på 9 km til Tanaløpet, med den begrunnelse at det ikke forelå tillatelse fra alle grunneierene.
Man søkte om dispensasjon for 3 år, men hadde kun grunneiers tillatelse for 1 år.(Ifølge vedtektene for tildeling av dispensasjon, er det tilstrekkelig at slik tillatelse foreligger i etterkant.)
Ordfører Frank Ingilæ innrømmer i Nordnytt-innslaget den 12.januar at kommunens dispensasjonsutvalg tolket reglementet feil. Det er ikke første gang.

Styreformann i Varanger Trekkhundklubb ga pr. telefon Krister munnkurv etter hans uttalelser til NRK få minutter etter at innslaget ble sendt på NRK-Nordnytt.
Han ble senere kalt inn inn på teppet til klubbens styre.
Et sentralt medlem av styret, som forøvrig ikke er istand til å skille rollene som ansatt i Statens Naturoppsyn og et styreverv i en trekkhundklubb, hevdet at hans ”ulovlige” løypekjøring med skuter i Masjokdalen kunne hindre klubben i å få tildelt dispensasjon for å kjøre opp traseer til løp.
En slik påstand tyder på at det ikke bare er politimyndigheten som er begrenset.

Krister Høks uttalelser i Nordnytt-innslaget har tydeligvis falt Tana kommunes dispensasjonsutvalg tungt for brystet. Etter all sannsynlighet har de forlangt å få en offentlig beklagelse fra klubben for å kunne gi ytterligere dispensasjoner. Det fikk de.
Den 4. februar 2010 publiserer nemlig Varanger Trekkhundklubb et DEMENTI i Sagat og Finnmarken hvor de "beklager" Krister Høks uttalelser og sier klubben har god kommunikasjon med både dispensasjonsutvalg og ordfører. Etter offentliggjøringen av dementiet fikk klubben dispensasjon i 3 år for å kjøre opp Bergebyløps-traseen. Krister Høk ble ofret på alteret og uthengt som løgner.

Styret i Varanger Trekkhundklubb
sleiker etter min mening Tana kommunes dispensasjonsutvalg oppetter ryggen med sitt dementi. De dolker en av sine egne trofaste støttespillere i ryggen, en ildsjel som i årevis har lagt ned hundrevis av timer med frivillig innsats for å lage gode løpstraseer og vært en av de viktigste drivkreftene bak profilering av hundekjøring i Øst-Finnmark, og ikke minst Finnmarksløpets fremgang og vekst siden 2003.
Han har vært med på å bygge opp hundekjører-miljøet i Tana og i Øst-Finnmark gjennom mange år, og er en naturlig autoritet å be om en uttalelse.
Krister ble djupt såra og vonbråten over å bli dolket i ryggen og uthengt som løgner ved klubbstyrets dementi. Han meldte seg forståelig nok ut av Varanger Trekkhundklubb kort tid etter.


Varanger Trekkhundklubb
har vært ledet av en hønsemafia uten ryggrad, uten bein i nesa og baller til å stå fram å fronte en sak mot et dispensasjonsutvalg som i årevis har utvist grov tjenesteforsømmelse og inhabilitet i tildeling av skuter- og barmarksdispensasjoner til seg selv og sine egne.
Tana kommune er av Fylkesmannens miljøvernavdeling og Direktoratet for Naturforvaltning trukket frem som et stjerneeksempel på en kommune hvor lokal forvaltning IKKE fungerer i tildeling av dispensasjoner for motorisert ferdsel. Politimesteren i Øst-Finnmark ga nylig Tana kommune et forelegg på 360.000 kroner for ulovlig dispensasjonspraksis etter motorferdselsloven.

Styret i Varanger trekkhundklubb
fremstår med sitt dementi som feige og defensive i en viktig sak for klubben; debatten om ny motorferdsellov. De sår splid i miljøet og bør komme med en offentlig beklagelse hvor de trekker tilbake sitt dementi og gir Kister Høk den oppreisning han fortjener.
Vi lever i et demokratisk land med ytringsfrihet og det er for meg uforenlig med min overbevisning å være medlem av en klubb hvor ledelsen ikke tillater kritikk av øvrigheta og lovgivende myndighet, men snarere utøver knefall og lar seg kneble av lokale autoriteter.

Krister på Barmark med Troll-vogn