torsdag 24. februar 2011

Finnmarksløpet- en reise gjennom FinnmarkI kjølvannet av Finnmarksløpet

Finnmark er vårt nordligste Norge. Et ukjent land for mange hvor det knytter seg sterke myter og fordommer til folk og levevis.
Finnmark fylke har de største uberørte naturområdene i landet med fjell, vidder, innsjøer og elver som strekker seg fra innlandets lune furuskoger langs grensen mot Finland og vår store nabo i øst, Russland, - helt ut til randen av det europeiske kontinentet mot Nordishavet. I nordvest er landskapet alpint med høye, spisse fjell langs kysten. I nordøst på Varangerhalvøya finner vi den eneste del av fastlands-Europa som pr. definisjon danner et arktisk landskap. Her finnes ingen skoggrense mellom den arktiske tundraen og Barentshavet.Blir du med å krysse Finnmark fra Alta til Kirkenes?
Varighet: 10 dager


Det er vilt og eksotisk i Finnmark. Dette er testen for deg som kanskje går med en liten Grønlandskryssing i magen, eller som drømmer om de store polene.
Her får du en smakebit på en ekte polar ekspedisjon. Endeløse vidder, kulden og timer på sleden bak et veltrent hundespann. Men spesielt for denne turen er lyset. Det er mars og fremdeles mørkt mange timer av døgnet, og det er nå du finner dramatikken i den fantastiske naturen. Vi tar deg med på en av de flotteste sledeturene i Norge, bli med oss å krysse Finnmarksvidda med hundespann!


Over Finnmarksvidda med hundespann i mars kan bli en kald fornøyelse, men gir deg også unike natur- og kulturopplevelser!
Med nordlyset som veiviser reiser vi gjennom samenes hjemtrakter. Vår tur starter i Alta hvor vi gjør unna de siste innkjøpene og pakker sledene. Fra Alta følger vi elva til Sorrisniva og tar opp på Vidda til Jotka fjellstue. Herfra følger ruten den gamle vinterveien. Det bærer innover de langstrakte viddene hvor vi de neste dagene følger Finnmarksløpstraseen og overnatter i telt og på fjellstuene.Turen avsluttes i Kirkenes.

Tidsrom: 21.mars - 30.mars
Max antall deltakere: 4

Hele turen er på ca. 500 km. Dagsetapper på mellom 5 og 10 mil krever at deltakerene er i god fysisk form. På denne turen vil du lære rutiner og få informasjon og tips for hvordan du best planlegger og gjennomfører en vinterekspedisjon.

Contact:
Arne Liaklev

phone: (+47) 95 88 21 11
mail: arneliaklev@gmail.com
blogg:dogblogg-tana.blogspot.comFinnmark is our northernmost Norway. An unknown country for many which are associated with the powerful myths of the people and the way of life in the north.
Finnmark county has the largest unspoiled natural areas in the country with mountains, lakes and rivers stretching from inland sheltered pine forests along the border with Finland and our great eastern neighbor, Russia, - all the way to the edge of the continent towards the Arctic Ocean. In the northwest are alpine landscape with tall, jagged mountains along the coast. In the north of the Varanger Peninsula, we find the only part of mainland Europe as rates. definition provides an arctic landscape. There is no forest boundary between the arctic tundra and the Barents Sea.Are you joining us in a crossing of Finnmark from Alta to Kirkenes?
Duration: 10 days

It's wild and exotic in Finnmark. This test is for people who might go with a small Greenland Crossing in the stomach, or dreaming of the big poles.
Here's a taste of a real polar expedition. Endless plains, the cold and hours on the sled behind a well-trained team of dogs. But especially for this trip is the blue light. It's March and still a few dark hours of the day, and this is where you find the drama in the wonderful nature. We take you on one of the best sleigh rides in Norway, join us to cross the mountain plateau with our dogs!


The crossing of the mountain plateau by dog ​​team in March can be a chilly experience, but also gives you the unique natural and cultural adventure!
With the northern lights as a guide, we travel through the Sami peoples home ground. Our trip begins in Alta, where we do away the past purchases and packages sledges. From Alta, we follow the river to Sorrisniva and takes up the plateau to Jotka lodge. From here the route follows the old winter road. It carries into the long stretch of plains where we follow the next few days the Finnmarksrace-route, and overnight in tents and mountain lodges.The tour ends in Kirkenes.

Dates: 21 March - 30 March
Max number of participants: 4

The whole trip is about. 500 km. The daily stages between 5 and 10 mil requires that participants are in good physical shape. On this tour you will learn routines and get information and tips on how to best plan and carry out a winter expedition.